Gebruik van deze website (http://www.e-legal-incasso-advocaten.nl/) is onderworpen aan de onderstaande gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat e-Legal incasso advocaten (“e-Legal”) niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie is uitsluitend bedoeld ter algemene informatie en niet ter vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. e-Legal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website, noch voor het foutloos en zonder onderbrekingen functioneren van de website.

Het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail creëert niet zonder meer een advocaat-cliënt relatie tussen e-Legal en de gebruiker van de website.

E-mail

Alhoewel wij uitstekend bereikbaar zijn per e-mail, kan de tijdige ontvangst van e-mails nooit volledig worden gegarandeerd. e-Legal garandeert dan ook niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) ontvangen of verwerken daarvan.

e-Legal heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de vertrouwelijkheid van haar e-mailverkeer te waarborgen. Vanwege de aan elektronisch berichtenverkeer inherente veiligheidsrisico’s kan de veiligheid van e-mailverkeer echter nooit volledig worden gegarandeerd. Door ons per e-mail vertrouwelijke informatie zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging te zenden aanvaardt u dit risico.

Tenzij u ons uitdrukkelijk anders heeft geïnstrueerd, hanteren wij het door u aan ons bekend gemaakte e-mailadres als uw primaire contactadres.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. e-Legal heeft geen zeggenschap over websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. e-Legal aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele  eigendomsrechten op deze website en de inhoud daarvan berusten bij e-Legal en haar licentiegevers. Behoudens wettelijke uitzonderingen mag niets daarvan verveelvoudigd, aan derden ter beschikking gesteld of openbaar worden gemaakt zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Verwijzing naar deze website door een hyperlink (koppeling) zonder nofollow is toegestaan.

Download deze disclaimer in PDF.