Steunvordering zoeken

Een steunvordering vinden voor een faillissementsaanvraag is niet altijd even makkelijk. Aangezien voor een faillissement doorgaans een steunvordering nodig is, dient vaak op zoek te worden gegaan naar een bruikbare steunvordering.

Een steunvordering is niet nodig indien het faillissement wordt verzocht op verzoek van meerdere partijen, want dan blijkt de vereiste 'pluraliteit van schuldeisers' al uit de omstandigheid dat er meerdere verzoekers zijn die samen het faillissement aanvragen.

Een steunvordering zoeken kunt u zelf doen of laten doen.


Tips om zelf een steunvordering te zoeken

Een steunvordering zoeken kunt u zelf doen in uw eigen netwerk of in het bekende netwerk van uw debiteur.

Steunvordering leverancier

Mogelijk heeft een van uw relaties ook een vordering op uw debiteur. U kunt ook navraag doen bij bekende leveranciers van uw debiteur. Mogelijk laat uw debiteur ook andere leveranciers onbetaald.

Steunvordering verhuurder

Ook de verhuurder van een debiteur kan mogelijk een steunvordering verstrekken. Verhuurders gaan hiertoe niet snel over, maar zijn doorgaans wel bereid mee te werken indien de huurlocatie op die wijze sneller vrijkomt. Bij een eventueel faillissement komt de huurlocatie (na opzegging door de curator) immers sneller vrij dan in geval van het doorlopen van de reguliere gerechtelijke procedures, waarin dan ontbinding en ontruiming moet worden gevorderd. Bovendien zijn de kosten van een dergelijke procedure voor de verhuurder doorgaans hoger dan de kosten van een faillissementsaanvraag, waarvoor slechts een steunvordering hoeft te worden verstrekt.

Steunvordering werknemer

Een werknemer die zijn salaris niet (tijdig) ontvangt, heeft een eigen belang bij een mogelijk faillissement van zijn werkgever. Door een steunvordering te verlenen, zou het faillissement immers kunnen volgen. Bij een faillissement wordt de loonbetaling (binnen bepaalde grenzen) immers overgenomen door het UWV. Een werknemer van een debiteur kan dan ook geschikte partij vormen om een bruikbare steunvordering te verlenen.

Pas op (!)

Zelf informeren in het netwerk van de debiteur leidt vaak tot conflictsituaties. Het risico is immers groot dat het de debiteur ter ore komt dat u navraag doet over zijn betalingsgedrag. Onder omstandigheden kan dit zelfs onrechtmatig zijn. Pas daarom op bij het zelf zoeken van steunvorderingen op deze wijze. Het laten uitvoeren van een onderzoek naar steunvorderingen is een veiliger en effectiever alternatief.

Steunvordering zoeken via internet

U kunt ook via internet een steunvordering zoeken. Bijvoorbeeld via Google. Zoek hierbij met zoekwoorden zoals 'steunvordering', 'steunvordering zoeken', 'steunvordering faillissement', 'steunvordering gezocht', etc. in combinatie met de (bedrijfs)naam van uw debiteur. Een enkele keer kan een steunvordering worden gevonden via fora of door zelf een oproep te plaatsen op een forum.

Steunvordering zoeken in registers

Er bestaan ook websites met registers waar u tegen betaling kunt zoeken naar steunvorderingen. Let er hierbij op dat de databases lang niet altijd goed gevuld of actueel zijn. Onze ervaring is dat dergelijke registers vrijwel nooit een bruikbare steunvordering opleveren. De reden hiervoor is dat er vrijwel geen (incasso)partijen zijn die (actuele) data aanleveren aan dergelijke registers.


Steunvordering Belastingdienst

Het is ook mogelijk om bij de Belastingdienst te informeren of de Belastingdienst als steunvorderaar wil optreden. De debiteur kan als belastingschuldige immers een belastingschuld bij de fiscus hebben. De Belastingdienst verstrekt echter uitsluitend gegevens over een belastingschuld indien dit in het belang van de invordering van de belastingschuld is.

Indien bij de debiteur in kwestie meer dan 50 werknemers werkzaam zijn, dan geldt als aanvullend vereiste dat voor verstrekking van de gegevens voorafgaande toestemming vereist is van het Ministerie van FinanciĆ«n.

Onze ervaring is dat de Belastingdienst in veel gevallen een steunvordering verstrekt. Een steunvordering van de Belastingdienst is zeer bruikbaar en is doorgaans ruim voldoende om het faillissement van de debiteur te kunnen bewerkstelligen. Een debiteur kan een steunvordering van de Belastingdienst immers niet eenvoudig betwisten. Om deze reden informeert ons kantoor standaard bij de Belastingdienst in het kader van een onderzoek naar steunvorderingen.

Tot slot geldt dat de Belastingdienst de gegevens uitsluitend schriftelijk verstrekt. Bellen met de Belastingdienst voor een steunvordering heeft dus geen nut.

Voor meer informatie zie de Leidraad invordering 2008.


Steunvordering betekenis?

Wat is een steunvordering? Een steunvordering is een vordering op uw debiteur van een andere schuldeiser.

Steunvordering opeisbaar

Een steunvordering is doorgaans opeisbaar, maar ook een niet opeisbare steunvordering is bruikbaar.

Steunvordering hypotheek

Ook een steunvordering die toeziet op een hypotheekschuld is in beginsel bruikbaar.

Steunvordering ander bedrijfsonderdeel

Een vordering van een ander bedrijfsonderdeel in dezelfde groep (intercompany) levert doorgaans geen bruikbare steunvordering op. Rechters toetsen in dit soort gevallen kritisch of er sprake is van een 'echte steunvordering' of van een vordering die is gecreĆ«erd met het oog op het vinden van een steunvordering.

Steunvordering cederen/overdragen

Hetzelfde geldt voor vorderingen die (deels) worden gecedeerd (overgedragen) aan andere bedrijfsonderdelen of aan derden. Rechters toetsen ook in dit soort gevallen of er wel sprake is van een 'echte steunvordering'.

Hoogte steunvordering

Een steunvordering is idealiter relatief hoog. Een lage steunvordering kan immers gemakkelijker worden betaald, waardoor er geen steunvordering meer beschikbaar is. Het faillissement aanvragen met een enkele steunvordering van een paar honderd euro is derhalve niet verstandig.

Steunvordering onderzoek uitvoeren

Indien u geen steunvordering bekend is, kunnen wij desgewenst zelfstandig onderzoek doen naar mogelijke steunvorderingen op uw debiteur.

Wij informeren hiertoe bij een groot aantal incassobureaus, deurwaarders- en advocatenkantoren en ook bij de Belastingdienst of zij bekend zijn met een steunvordering op de debiteur. Afhankelijk van de regio waarin uw debiteur is gevestigd, worden ca. 250 partijen benaderd.

Doordat het steunvorderingen onderzoek zeer grondig wordt uitgevoerd, zijn wij vaak succesvol in het vinden van een of meerdere steunvorderingen. Zo wordt het onderzoek naar steunvorderingen zowel landelijk als regionaal uitgevoerd in de regio waarin uw debiteur is gevestigd.

Ons kantoor verricht dit onderzoek zowel in eigen incassozaken als in zaken van andere advocatenkantoren, incassobureaus en deurwaarders. Behalve dat ons onderzoek effectiever is, kan hiermee ook op onnodige kosten worden bespaard. Immers, het zelf (op uurbasis) zoeken van steunvorderingen zal in veel gevallen kostbaarder zijn dan de vaste prijs die ons kantoor rekent voor het onderzoek.

Hoog slagingspercentage

Het slagingspercentage voor het vinden van een steunvordering bedraagt gemiddeld genomen ca. 75%. Uiteraard is de slagingskans in een concreet onderzoek afhankelijk van de debiteur in kwestie. Notoire wanbetalers komen sneller aan het licht dan partijen die (om strategische redenen) slechts een of enkele vorderingen onbetaald laten.

Doorlooptijd onderzoek

Ons advocatenkantoor kan het onderzoek binnen enkele werkdagen uitvoeren.

Nadat het onderzoek is uitgezet, blijkt daarna doorgaans tussen 1 tot 3 weken of er steunvorderingen bestaan. Dit betreft de gemiddelde reactietijd die nodig is voor de partijen die in het kader van het onderzoek worden benaderd. De partijen die worden benaderd zullen immers moeten overleggen met de eigen cliënt. Indien de cliënt een steunvordering wil verlenen, dan dienen de onderliggende bewijsstukken nog te worden opgevraagd. De eventuele medewerking van een andere schuldeiser berust overigens op vrijwilligheid. Er kan geen steunvordering worden afgedwongen. Gezien het voorgaande kan een en ander logischerwijs enige tijd duren. 

Dit betekent dat het onderzoek tijdig moet worden uitgevoerd, dan wel dat u als aanvrager van een faillissement zo mogelijk aanhouding (uitstel) moet verzoeken aan de rechtbank om alsnog een steunvordering te kunnen indienen op de eerstvolgende mondelinge behandeling.

Bij spoed kan het onderzoek dezelfde werkdag worden uitgevoerd, maar hiervoor geldt wel een spoedtoeslag (factor 1,5/150%).


Kosten steunvordering onderzoek

Onze vaste prijs voor een onderzoek naar steunvorderingen bedraagt € 175,00 exclusief BTW per onderzochte debiteur.

Wilt u dat wij voor u een steunvordering onderzoek zoeken? Neem dan contact op via ons contactformulier of bel ons.

 


 

Steunvordering gezocht en gevonden?

Zodra een steunvordering is gezocht en gevonden, kunt u het faillissement aanvragen.


steunvordering zoeken faillissement aanvraag