Betekenis conservatoir beslag

Conservatoir beslag is beslaglegging voordat er een vonnis is verkregen voor de vordering. Vandaar de benaming: conservatoir betekent bewarend. Een dergelijk beslag maakt mogelijk dat verhaal van uw vordering wordt veiliggesteld gedurende de looptijd van een gerechtelijke procedure.

conservatoir beslag


Beslaglegging en de eis in de hoofdzaak

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, leidt conservatoire beslaglegging niet direct tot betaling zoals wel het geval kan zijn bij executoriaal beslag. Na het leggen van beslagen dient immers nog een procedure te worden gevoerd om een titel (vonnis) te verkrijgen. Deze procedure betreft in de praktijk doorgaans een dagvaardingsprocedure bij de rechtbank. Deze procedure wordt in de praktijk aangeduid als het instellen van de eis in de hoofdzaak. De eis in de hoofdzaak dient op een korte termijn van doorgaans 2 weken te worden ingesteld. Indien dit niet tijdig gebeurt, dan vervallen de gelegde conservatoire beslagen.

In de praktijk leidt het leggen van beslag echter wel vaak direct tot betaling, maar dat berust dan op vrijwillige betaling door de debiteur die het beslag met spoed zal willen opheffen.


Conservatoir beslag gaat over in executoriaal beslag

Zodra er uitspraak is gedaan in de gerechtelijke procedure waarbij uw vordering bij vonnis is toegewezen, gaat het conservatoire beslag van rechtswege over in een executoriaal beslag. Het vonnis kan vervolgens worden geëxecuteerd (ten uitvoer worden gelegd) zonder dat de debiteur de vermogensbestanddelen waarop beslag is gelegd ten koste van u kan vervreemden of bezwaren.

Kosten conservatoir beslag

De kosten van de beslaglegging komen voor rekening van de debiteur. Bij verhaal van uw vordering worden de beslagkosten dus (grotendeels) vergoed. 

Direct beslaglegging laten uitvoeren.


Advocaat beslag laten leggen

Voor het leggen van conservatoire beslagen is een advocaat nodig. Een incassobureau of deurwaarder kan dit wettelijk gezien niet. De procedure hiervoor vangt aan met het indienen van een verzoekschrift bij de rechtbank. Dit verzoekschrift - ook wel beslagrekest genoemd - wordt ingediend door een advocaat. Nadat de rechtbank het beslagverlof heeft verleend, zal de deurwaarder tot inbeslagname overgaan. Met spoed beslag leggen is mogelijk binnen 24 uur, aangezien ons kantoor ruime ervaring heeft met spoedbeslag.


Effectiever beslag leggen na een verhaalsonderzoek

Door het uitvoeren van een verhaalsonderzoek kunnen vermogensbestanddelen aan het licht komen waarop beslag kan worden gelegd. Zo kan er bijvoorbeeld beslag worden gelegd op roerende zaken zoals inventaris, machines en auto's. Ook beslag op onroerende zaken is mogelijk, zoals beslag op een woning of ander onroerend goed. Ook conservatoir derdenbeslag leggen is mogelijk, bijvoorbeeld onder klanten van de debiteur of op de bankrekening van de debiteur. Een ander voorbeeld van derdenbeslag is beslag op periodieke betalingen, zoals beslag op loon (salaris en vakantiegeld) of beslag op een uitkering. Ook kan er beslag onder de Belastingdienst worden gelegd.

conservatoir beslag advocaat